Badanie planów przekształceń, połączeń i podziałów

Naszym zadaniem jest zbadanie planu przekształcenia, podziału lub połączenia pod kątem poprawności i rzetelności.

W ramach pozostałych usług atestacyjnych oferujemy Państwu:

- badanie planów przekształceń

- badanie planów połączeń

- badanie planów podziałów.

Naszym zadaniem jest zbadanie planu przekształcenia, podziału lub połączenia pod kątem poprawności i rzetelności.

Badanie polega na sprawdzeniu, czy spełnione zostały wymogi określone w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz czy sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia zostało opracowane zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Wskutek badania planu podziału bądź połączenia stwierdza się, czy stosunek wymiany udziałów lub akcji jest ustalony należycie. W opinii z badania zostają wskazane metody użyte dla określenia proponowanego w planie podziału bądź połączenia stosunku wymiany udziałów lub akcji wraz z oceną zasadności ich zastosowania oraz zostaną określone szczególne trudności związane z wyceną udziałów lub akcji dzielonej bądź łączonej spółki. Badanie przeprowadza się stosownie do postanowień: Kodeks Spółek Handlowych, ustawy o rachunkowości oraz Krajowych Standardów Rewizji Finansowej. Po przeprowadzeniu badania planu przekształcenia, podziału czy połączenia opracowana pisemna opinia potwierdzająca poprawność i rzetelność sporządzonego planu zostaje złożona do sądu.