Badanie i przegląd sprawozdań finansowych

Celem badania sprawozdań finansowych jednostkowych oraz skonsolidowanych jest ustalenie, czy księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe są zgodne z przepisami prawa...

W ramach usług audytorskich oferujemy Państwu:

- badanie sprawozdań finansowych,
- przegląd rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych,
- badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Celem badania sprawozdań finansowych jednostkowych oraz skonsolidowanych jest ustalenie, czy księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe są zgodne
z przepisami prawa, w tym m.in. z ustawą o rachunkowości lub Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadza się stosownie do postanowień ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznymi krajowych standardów rewizji finansowej. Regulacje te nakładają na nas obowiązek postępowania zgodnego z zasadami etyki oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że sprawozdanie finansowe i księgi rachunkowe stanowiące podstawę jego sporządzenia są wolne od istotnych nieprawidłowości. Badanie polega na przeprowadzeniu procedur mających na celu uzyskanie dowodów badania dotyczących kwot i informacji ujawnionych w sprawozdaniu finansowym. Wybór procedur badania zależy od naszego osądu, w tym oceny ryzyka wystąpienia istotnych nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym na skutek celowych działań lub błędów. Przeprowadzając ocenę tego ryzyka bierzemy pod uwagę kontrolę wewnętrzną związaną ze sporządzeniem sprawozdań finansowych oraz rzetelną prezentacją danych w nich ujętych, w celu zaplanowania stosownych do okoliczności procedur badania, nie zaś w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności działania kontroli wewnętrznej w jednostce. Badanie obejmuje również ocenę odpowiedniości stosowanej polityki rachunkowości, zasadności szacunków dokonanych przez kierownika jednostki oraz ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego. Badanie sprawozdania finansowego nie obejmuje sprawozdania z działalności. Jednakże naszym obowiązkiem jest, w związku z przeprowadzonym badaniem sprawozdania finansowego, zapoznanie się z treścią sprawozdania
z działalności i wskazanie czy informacje w nim zawarte uwzględniają postanowienia art. 49 ustawy o rachunkowości i czy są one zgodne z informacjami zawartymi w załączonym sprawozdaniu finansowym. Naszym obowiązkiem jest także złożenie oświadczenia, czy w świetle naszej wiedzy o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności istotne zniekształcenia.Naszą zasadą jest, aby badanie sprawozdań finansowych nie było postrzegane tylko jako spełnienie ustawowego obowiązku, ale powinno dążyć do uwiarygodnienia firmy, jej wartości oraz do usunięcia zbędnego ryzyka. Weryfikację sprawozdań finansowych przeprowadzamy przez zespół, w skład którego wchodzą biegli rewidenci oraz asystenci. Po przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego opracowana zostaje opinia i raport, bądź raport z przeglądu.